O projekcie „Rodzina polonijna”

  2986

  Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

  a) opracowaniem gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem,
  b) stworzeniem 2 gier miejskich, której celem jest przybliżenie sylwetek znanych Polaków oraz miejsc związanych z ich życiem i działalnością, historii i kultury Polski,
  c) opracowaniem i nakręceniem 4 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje,

  Pozostałe cele realizacji zadania:

  1. poznanie przez uczniów szkół w Irlandii polskiego dziedzictwa narodowego,
  2. poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa za granicą,
  3. doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół w Irlandii,
  4. wypracowanie i realizacja wspólnego projektu edukacyjnego,
  5. aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych w Polsce,
  6. doskonalenie wiedzy z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,
  7. wsparcie nauczycieli w Irlandii do upowszechniania sylwetek wybitnych Polaków na emigracji i postaci polskiego pochodzenia zasłużonych dla społeczności lokalnych oraz ich dorobku w różnych dziedzinach życia, kulturowego dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem ustanowionych przez Sejm RP patronów na rok 2017, tradycji i zwyczajów związanych z rokiem polskim,
  8. zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami polonijnymi w Irlandii i Polsce (nauczycielami i uczniami) poprzez nawiązanie osobistych kontaktów, wymiana doświadczeń,
  9. zwiększenie samodzielności środowisk polonijnych w sprawnym organizowaniu nauki języka polskiego, historii, geografii i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,
  10. zwiększenie wiedzy dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości i związanych z tym faktem sylwetek wybitnych Polaków. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt jest realizowany w formule dwuletniej nie wszystkie ww. cele zostały osiągnięte. Realizacja części z nich nastąpi w bieżącym okresie rozliczeniowym – w 2018 r.

  Rezultaty miękkie:
  – zgodność rodzaju udzielonego wsparcia z oczekiwaniami/potrzebami środowiska nauczycieli i uczniów w Irlandii i Polsce, (to jest najważniejszy rezultat)
  – zwiększenie i nabycie wiedzy dot. odzyskania niepodległości przez Polskę wśród uczniów i nauczycieli szkół w Polsce i Irlandii,
  – nawiązanie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami z Polski i Irlandii,
  – upowszechnienie polskiego dziedzictwa narodowego,

  Rezultaty twarde:
  – liczba nagranych filmów patriotycznych – 4 szt.
  – liczba stworzonych gier miejskich – 2 szt.
  – liczba stworzonych gier interaktywnych (platform edukacyjnych) – 1 szt.
  – liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Polski w Irlandii – 1 szt.
  – liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Irlandii w Polsce – 1 szt.
  – liczba opracowanych i poprowadzonych warsztatów – 4 szt. (po jednym w każdej szkole), – liczba przeprowadzonych zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem gry miejskiej – 16 (po min. cztery w każdej szkole)

  Ww. rezultaty zadania publicznego będą trwałe, gdyż zdobyta wiedza będzie wykorzystywana przez uczniów i nauczycieli przez długie lata, a ich tożsamość narodowa zostanie zwiększona i będzie opierała się na solidnych fundamentach, popartych praktyczną znajomością historii, faktów i zdarzeń. Dodatkowo, opracowane w ramach projektu materiały (filmy, gra interaktywna w postaci platformy, gra miejska, scenariusze zajęć) zostaną upublicznione (m.in. na stronach internetowych placówek), tak by każdy zainteresowany podmiot mógł z nich skorzystać na zasadzie wolnej licencji. Opracowane materiały będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. standard WCAG) oraz nie będą w żaden sposób nikogo dyskryminować ze względu na płeć, orientacje seksualną, wyznanie, poglądy, rasę. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celu głównego poprzez nawiązanie współpracy oraz opracowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dopasowanych i będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby uczniów i nauczycieli – zarówno w Polsce, jak i w Irlandii. Dzięki temu wzrośnie świadomość narodowa uczniów i nauczycieli związana z podejmowaniem działań upamiętniających wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt jest realizowany w formule dwuletniej nie wszystkie ww. rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja części z nich nastąpi w bieżącym okresie rozliczeniowym – w 2018 r.

  Etap Hiszpania – Irlandia – realizacja 01.09.2018 – 31.07.2019.

  Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Hiszpanii i Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

  1. Wyjazdy i wizyty studyjne w szkołach partnerskich,
  2. Opracowanie gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem.

  Realizacja projektu odbędzie się w terminie 01.09.2018 – 31.07.2019.

  Beneficjentami końcowymi projektu są:

  1. uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim oraz nauczyciele prowadzący nauczanie ww. przedmiotów ze szkół:
   • Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum;
   • Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles działająca przy Hiszpańsko Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum;
   • Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.
  1. uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce:
   • Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku;
   • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach;
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

  Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa szkół:

  1. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
  2. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.
  3. para: Polska Szkoła w Wexford i Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku.

  Miejsce realizacji zadania to:

  1. Słupsk – Polska,
  2. Ząbki – Polska,
  3. Suwałki – Polska,
  4. Madryt – Hiszpania,
  5. Mostoles – Hiszpania,
  6. Wexford – Irlandia.

  Rezultaty miękkie:

  • zgodność rodzaju udzielonego wsparcia z oczekiwaniami/potrzebami środowiska nauczycieli i uczniów w Hiszpanii oraz Irlandii i Polsce, (to jest najważniejszy rezultat),
  • zwiększenie i nabycie wiedzy dot. odzyskania niepodległości przez Polskę wśród uczniów i nauczycieli szkół w Polsce i Hiszpanii oraz Irlandii,
  • nawiązanie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami z Polski i Hiszpanii oraz Irlandii,
  • upowszechnienie polskiego dziedzictwa narodowego,

  Rezultaty twarde:

  • liczba stworzonych gier interaktywnych (platform edukacyjnych) – 1 szt.
  • liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Polski w Irlandii – 1 szt.
  • liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Irlandii w Polsce – 1 szt.
  • liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Hiszpanii w Polsce – 1 szt.
  • liczba wizyt uczniów i nauczycieli z Polski w Hiszpanii – 1 szt.
  • liczba opracowanych i poprowadzonych warsztatów – 6 szt. (po jednym w każdej szkole),